Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Bačkov

2. Důvod a způsob založení

Obec Bačkov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

3.1 Obecní úřad:

 • BÁRTA František - starosta
 • KAREL Josef - 1. místostarosta
 • DOČKALOVÁ Libuše - 2. místostarosta
 • JELÍNKOVÁ Marta - účetní

3.2 Hodiny pro veřejnost - obecní úřad

 pátek 19:00 - 20:00 hod

- případně kdykoliv po telefonické domluvě

3.3 Úřední hodiny starosty obce

pátek: 19:00 - 20:00 hod.

- případně v jiný čas po telefonické domluvě

3.4 Zastupitelstvo obce:

 • BÁRTA František 
 • DOČKALOVÁ Libuše
 • KAREL Josef
 • NOVOTNÝ Luboš
 • KORELOVÁ Alena
 • VLÁŠEK Jan
 • DOBRÝ Aleš

3.5 Finanční výbor

předseda: Luboš NOVOTNÝ

členové: Aleš DOBRÝ, Alena KOVAŘÍKOVÁ

3.6 Kontrolní výbor

předseda: Alena KORELOVÁ

členové: Jan VLÁŠEK, Alena MOTEJLOVÁ

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Bačkov
  Bačkov  38
  582 91  Světlá nad Sázavou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Bačkov
  Bačkov 38
  582 91 Světlá nad Sázavou 

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pátek 19:00 ÷ 20:00
  Případně jindy po telefonické domluvě

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní: +420 606 050 043

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.backov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Bačkov
  Bačkov 38
  582 91 Světlá nad Sázavou

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Prostřednictvím e-mailu adresy

  ou.backov@tiscali.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  d97bpst

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 31422521 / 0100

6. IČO

00579777

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

   Poskytování informací

10. Příjem podání a podnětů

   Poskytování informací, příjem podání

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Poskytování informací, příjem podání

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

     V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2022 nebyla na našem obecním úřadu požadovaná žádná informace.
 • V roce 2021 nebyla na našem obecním úřadu požadovaná žádná informace.